Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Tel.: +420 601 164 556        E-mail: obchod@benesnabytek.cz

 

Úvod  » kontakt  » informace pro zákazníky

Informace pro zákazníky

společnosti Beneš nábytek s.r.o.

IČ 281 06 059,

se sídlem Otavská 1453, 370 11 České Budějovice,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17499

 

 1. Kontaktní informace. Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

  Korespondenční adresa: Otavská 1453, 370 11 České Budějovice

  Email: obchod@benesnabytek.cz

  Telefonní číslo: + 420 601 164 556

   

  Za využití telefonního čísla Vám nebudou naší společností účtovány žádné zvláštní poplatky nad rámec poplatků, jež hradíte Vašemu operátorovi.

   

  Můžete nás rovněž navštívit osobně v některé z našich provozoven:

   

  České Budějovice: České Vrbné 2406, 370 11 České Budějovice 2

  Praha 2: Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

  Praha 3: Vinohradská 1784/134, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

  Praha 8: Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 – Karlín

   

  Případná změna kontaktních údajů bude vždy promítnuta na webových stránkách naší společnosti https://www.benesnabytek.cz/.

   

 2. Vyřizování stížností. Vaše případné stížnosti vyplývající či související se smlouvami, které s námi uzavřete, můžete směřovat na kontaktní email uvedený v bodě 1. O způsobu vyřízení stížnosti Vás budeme informovat. Vyhrazujeme si však právo nezabývat se stížnostmi nesouvisejícími s uzavřenými smlouvami či naší obchodní činností, stížnostmi urážlivými či jiným způsobem porušujícími dobré mravy či právní předpisy.

   

 3. Podmínky dodání produktu. Informace o celkových nákladech na dodání poptávaného produktu (cena, balné, dopravné, náklady na montáž atp.), způsobu a času dodání produktu Vám budou vždy sděleny před učiněním závazné objednávky, zpravidla v návrhu listinné kupní smlouvy či smlouvy o dílo, kterou s Vámi následně uzavřeme.

   

 4. Způsob platby. Většina námi dodávaných produktů jsou výrobky vyráběné na míru každému zákazníkovi. Z tohoto důvodu budeme zpravidla požadovat, aby převážná část kupní ceny či celá kupní cena byla uhrazena již před zahájením výroby či montáže produktu na určeném místě. Podmínky platby budou vždy sjednány individuálně.

   

 5. Odstoupení od smlouvy. Jste-li spotřebitelem, pak v případě uzavření smlouvy na dodání zboží či služby za využití prostředků komunikace na dálku (email, telefon atp.) či mimo naše obchodní prostory (provozovny) jste oprávněni od takové smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží odstoupit, i když předané zboží nemá žádné vady. Toto právo Vám však nenáleží mj. v případě, že se jedná o zboží vyrobené na míru. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář dostupný na našich webových stránkách; obsahem formuláře je i bližší popis podmínek, za kterých je možné od uzavřené smlouvy odstoupit.

   

  Jelikož s naší společností budete zpravidla uzavírat smlouvu v provozovně a jejím předmětem bude produkt vyrobený Vám na míru, právo na odstoupení od smlouvy Vám nevznikne.

   

 6. Práva z vadného plnění. Jste-li spotřebitelem, vyplývají Vám z právních předpisů v případě vady dodaného produktu následující práva:

  - Právo z vady produktu je možné uplatnit, projeví-li se v době 2 let od převzetí; projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

  - Je-li produkt vadný, máte právo požadovat dodání nového produktu nebo jeho opravu; výběr způsobu odstranění vady je na Vás. Naše společnost je však oprávněna provést odstranění vady jiným způsobem, je-li Vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Rovněž jsme oprávněni odmítnout odstranění vady, je-li její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu věci, kterou by mělo produkt bez vady. O těchto skutečnostech Vás budeme vždy informovat. Týká-li se vada jen části produktu, lze požadovat jen dodání takové vadné části produktu.

  - V případě výskytu neodstranitelné vady nebo vady odstranitelné, která se na produktu vyskytla opakovaně, jste oprávněni požadovat dodání nového produktu (či jeho části, týká-li se vada jen části produktu), od uzavřené smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

  - V případě, že by nedošlo k odstranění vady ve lhůtě 30 dní, můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

  - Neodpovídáme však za vady produktu vzniklé zejména jeho opotřebením, jeho užíváním v rozporu s návody k použití či běžným způsobem užití.

   

  Na většinu námi nabízených produktů Vám poskytneme i smluvní záruku za jakost; z takové záruky Vám zpravidla budou svědčit další práva nad rámec práv vyplývajících z právních předpisů (smluvní záruka pokrývá i vady, které vzniknou až po převzetí produktu, delší záruční doba atp.). Podrobnosti záruky Vám budou sděleny individuálně v návaznosti na poptávku konkrétního produktu.  

   

 7. Reklamace. Uplatnění vad dodaných produktů můžete provést písemně emailem či dopisem zaslaným na korespondenční adresu uvedenou v bodě 1 nebo osobně v některé z našich provozoven. Doporučujeme reklamaci provést ve stejné provozovně, ve které s Vámi byla uzavírána smlouva. V reklamaci by měla být uvedena mj. jasná specifikace reklamované vady, příp. jak se vada projevuje a výběr práva z vadného plnění. Při řešení reklamace může být vyžadována i Vaše součinnost (např. zaslání fotografií, umožnění přístupu na místo, kde je produkt namontován atp.).

   

  Bude-li nám poskytnuta odpovídající součinnost, vyřídíme reklamaci zpravidla do 30 dní od jejího obdržení; nebude-li to možné (např. z důvodu nutnosti zajistit dovoz materiálů či součástky ze zahraničí), bude s Vámi termín individuálně domluven.

   

 8. Mimosoudní řešení sporů. Jste-li spotřebitelem a nepodaří-li se při vzniku sporu s naší společností z uzavřené smlouvy dospět k oboustranně přijatelnému kompromisu, máte právo obrátit se s žádostí o mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci; veškeré informace o mimosoudním řešení sporů můžete nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

   

 9. Ochrana osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů, které od Vás obdržíme, probíhá za striktního dodržování platných právních předpisů, tj. zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně osobních údajů. Způsob zpracovávání osobních údajů, podmínky zpracovávání a Vaše práva vyplývající ze zpracovávání osobních údajů jsou přehledně vysvětlena v našich Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů, jejichž aktuální verze je dostupná na našich webových stránkách.


logo-zapati.png (9 KB)

 

Beneš nábytek s.r.o.

 

Otavská 1453

 

370 11 České Budějovice

 

IČ: 28106059, DIČ: CZ28106059

 

 

 

Kontakt:

 

Tel.: +420 601 164 556

 

E-mail: obchod@benesnabytek.cz

 

Otevírací doba:

 

PO - PÁ: 8:00-18:00 hod

 

SO, NE: ZAVŘENO